Våre utstillingar

Herdla museum er den naturlege innfallsporten dersom du vil bli betre kjent med øya. Vraket av eit tysk jagarfly fortel om Herdla si rolle under 2. verdskrig, medan eit komplett torpedobatteri tek deg med tilbake til den kalde krigen.

Gul 16 - frå kampfly til kulturminne

Den 15. desember 1943 tok det tyske jagarflyet Gul-16 av frå Fliegerhorst Herdla. Først 64 år seinare returnerte det. Du kan få sett Gul-16 i ei eiga utstilling på Herdla fort. Her får du også heile historia om flyet sin lagnad.

 

 

Eit fasinerande vrak

Gul-16 står utstilt i ein eigen hall inne på Herdla fort. Vraket er skjørt og skakt etter eit dramatisk havari og mange år på havbotnen, men framleis lett å identifisera som ein Focke Wulf 190 - eit av dei mest legendariske jagarflya frå 2. verdskrigen. Ein AV-presentasjon fortel om flyet si historie frå det tok av frå Herdla i 1943 til det kom attende i 2007. I ein eigen monter får du studert våpen og andre spesielle delar.

I 2017 opna ei ny utstilling med modellar av tyske og allierte fly med tilknytning til Herdla saman med historia til flya og flygarane.

 

 Fakta:

  • Gul 16 (Gelbe 16) var det operative kjenneteiknet til flyet
  • Flytype: Focke Wulf 190 A-2
  • Havarerte den 15. desember 1943
  • Funne på havbotnen ved Misje i mai 2005
  • Heva den 1. november 2006

 

 

 

 

 

Herdla - natur og historie

Med museet som utgangspunkt, kan du bli betre kjent med ei lita øy som har mykje spanande å by på. Etter eit besøk vil du forstå kvifor Herdla har så unik natur, flotte strender og rikt fugleliv. Du vil også få eit godt innblikk i øya si dramatiske krigshistorie. 

 

Herdla blir til - frå nakne knausar til storgard

På ein guida tur får du vita korleis den smeltande innlandsisen forma moreneøya Herdla og gjorde at det tidleg kom busetnad her. Vidare får du kjennskap til storgarden på Herdla og til øya si lange historie som kyrkjestad og kommunesenter.

Fugleliv

Du kan også få informasjon om det rike fuglelivet på Herdla. Med kikkert får du sett nærare på mange av dei artane som er typiske for øya. Du finn også opplysningar om fuglefredingsområdet og kva omsyn du bør ta når går tur der.

Jagarflyplass og kystfort

Herdla fort og flyhallen er eit godt utgangspunkt dersom du vil rundt på øya for å sjå etter spor frå krigens dagar.

 

 

 

 

Herdla torpedobatteri

Inntil for få år sidan var Herdla torpedobatteri eit topphemmeleg forsvarsanlegg. No er det fullt utrusta batteriet freda som kulturminne og du kan gjennom ein guida tur få ei tidsreise tilbake til den kalde krigen.

Eit komplett forsvarsanlegg

På veg ned mot sjøen får du kjennskap til den militære samanhengen batteriet stod i. Turen går først innom bunkerar for støttefunksjonar (radar, EO-sensor) før du entrar kommandoplass som ligg i eigen fjellhall. Her får du vita meir om både mine- og torpedovåpenet, forutan kjennskap til organiseringa av eit fort som dette.

Turen held deretter fram ned til kaien og sjølve torpedobatteriet. Via verkstaden og ABC-slusa kjem du inn i torpedohallen der torpedoane ligg klare til utskyting. Du får også vitja forlegningfløyen, den delen av anlegget som er minst endra sidan krigen.

Praktiske opplysningar

Den guida turen startar ved flyhallen på Herdla fort der du også løyser bilett. Turen tek ca ein time og 15 min. Då mykje av turen foregår i friluft er det viktig med gode klær dersom været er dårleg. Omvisning i torpedobatteriet kan bestillast.

Fakta

  • Herdla torpedobatteri blei etablert av den tyske okkupasjonsmakta og overteke av det norske forsvaret etter krigen.
  •  Anlegget blei modernisert i fleire omgangar, siste gang i samband med den store opprustinga av kystforta i perioden 1987 -1995.
  •  I 2001 hamna batteriet i møllpose saman med resten av kystforta. I prosessen rundt avvikling blei det bestemt å ta vare batteriet som eit av fire anlegg som samla representerer kystforsvaret si historie under den kalde krigen.

 


 

Herdla Fuglestasjon

Herdla Fuglestasjon vart oppretta i 2012. Formålet med aktiviteten er å skaffa nye data om fuglelivet på ein del av Herdla som tidligare har vore mindre kjend.

 

Herdla har lenge vore kjend for sitt rike fugleliv knytt til strandsona og det grunne Herdlaflaket. Lokaliteten er Hordalands beste fuglelokalitet og i over 40 år er det systematisk innsamla observasjonar frå Herdla. Det har vore mindre kjend kva rolle området har for diverse spurvefuglar både som trekklokalitet og hekkeområde.

Då Herdla Fort vart tilgjengelig for allmennheten, var det ornitologiske miljøet tidleg ute og signaliserte at det var ynskjeleg å få sett i gong organisert ringmerking for å betre kunnskapen om kva rolle Herdla har også for desse fuglegruppene.

Me mottar stadig rapportar om gjenfunn av våre fuglar både frå inn og utland, noko som gir økt kunnskap om trekkruter om hausten og kvar dei overvintrar.

Totalt er det merka 7644 fuglar og 71 ulike artar i perioden 2013-2016. Gråsisik er den arten det er merka flest av med heile 1647 individ.

Verksemda er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Bergen Lokallag og Bergen Ringmerkingsgruppe. For meir info om verksemda og foreininga, sjå heimesida vår på: http://www.fuglar.no/